คำศัพท์ที่ต้องรู้ ก่อนทำประกันชีวิต

คำศัพท์ที่ต้องรู้ ก่อนทำประกันชีวิต

5 กันยายน 2566

คำศัพท์ที่ต้องรู้ ก่อนทำประกันชีวิต

ในยุคที่อะไรก็ไม่มีความแน่นอน หลายคนเริ่มมองหาความมั่นคงกับชีวิต การทำประกันชีวิตถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีและผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก แต่จะทำประกันชีวิตโดยศึกษาข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือขาดความเข้าใจในกรมธรรม์ อาจจะเกิดความไม่เข้าใจและทำประกันชีวิตที่ได้ความคุ้มครองไม่ครบถ้วนก็เป็นได้ บทความนี้จะนำเสนอและเพิ่มความเข้าใจกับคำศัพท์ประกันชีวิตก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิต

ประกันชีวิต

เป็นสัญญาทางการเงินที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทประกันกับผู้เอาประกัน เมื่อจ่ายเบี้ยประกันในช่วงเวลาที่กำหนด ก็จะได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ในกรณีที่เสียชีวิตหรือพิการ โดยบริษัทประกันจะชำระเงินส่วนต่างให้กับผู้ที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญากรมธรรม์

สัญญาประกันชีวิต (สัญญาหลัก)

สัญญาประกันชีวิต คือ ข้อตกลงทางการเงินระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกัน โดยผู้เอาประกันมีการชำระเงินค่าเบี้ยประกันตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งภายในข้อตกลง บริษัทประกันจะชดเชยเงินส่วนต่างให้กับผู้รับผลประโยชน์หากเกิดเหตุการณ์ที่ครอบคลุมในเงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิตนั้นๆ มี 3 แบบคือ

1. แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance)

ประกันชีวิตที่มีการคุ้มครองเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา อาจจะกำหนดไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี, 20 ปี, หรือ 30 ปี โดยจะเป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งผู้เอาประกันต้องชำระเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ในสัญญา หากเกิดกรณีเสียชีวิตในช่วงเวลาที่เป็นระยะเวลาที่คุ้มครอง ก็จะได้รับผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในสัญญา

2. แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance)

ประกันชีวิตที่มีการคุ้มครองในช่วงเวลาที่ยาวนาน ไม่มีระยะเวลาหรืออายุสิ้นสุดในการคุ้มครอง โดยจะคุ้มครองตลอดชีวิตของผู้เอาประกัน หากเกิดกรณีเสียชีวิตในช่วงเวลาที่เป็นระยะเวลาที่คุ้มครอง ก็จะได้รับผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในสัญญา

3. แบบสะสมทรัพย์ (Endowment/Saving Insurance)

ประกันชีวิตที่เป็นการรวมเอาการคุ้มครองชีวิตและการลงทุนในสัญญาฉบับเดียวกัน ซึ่งสัญญาประกันรูปแบบนี้จะมีระยะเวลาคุ้มครองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ถ้าในช่วงระยะสัญญา ผู้เอาประกันเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ที่กำหนดในสัญญาจะได้รับเงินส่วนต่างที่เป็นผลของการคุ้มครองชีวิตและผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาประกันชีวิต

สัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต (Riders)

สัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต คือ สัญญาที่เพิ่มเติมเข้ามาในสัญญาของประกันชีวิตแผนหลัก เพื่อความคุ้มครองเพิ่มเติม ทำให้ผู้เอาประกันได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่ดีขึ้นในสัญญาประกันชีวิตหลัก

กรมธรรม์ (Policy)

กรมธรรม์ คือ สัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายที่กำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาประกัน โดยแสดงถึงรายละเอียดความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขของสัญญาประกันนั้น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างผู้เอาประกันกับบริษัทประกัน

ศัพท์ประกันชีวิต, ประกันชีวิต, ทำประกันชีวิต

ทุนประกันชีวิต (Sum Assured)

ทุนประกันชีวิต คือ จำนวนเงินหรือวงเงินที่บริษัทประกันชีวิตเสนอให้ตามเงื่อนไขการรับประกัน ซึ่งจะเป็นจำนวนเงินที่ได้ตกลงกันกับบริษัทประกันชีวิต โดยจะจ่ายชดเชยให้กับผู้เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในสัญญา ในกรณีที่เสียชีวิตหรือเหตุอื่นๆ ให้แก่ผู้เอาประกันตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา

ผู้เอาประกันภัย (Assured/Insured)

ผู้เอาประกันภัย คือ บุคคลที่ได้ทำสัญญาประกันเพื่อคุ้มครองตนเองหรือทรัพย์สินตามที่ระบุในสัญญาประกัน ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระเบี้ยประกันเพื่อให้สัญญายังคงดำเนินต่อไปจนครบอายุสัญญา รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสัญญาประกันจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ครอบคลุมในกรมธรรม์ประกัน

ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)

ผู้รับผลประโยชน์ คือ บุคคลที่ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกัน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ครอบคลุมตามเงื่อนไขในสัญญาประกันกำหนด โดยจะได้รับเงินชดเชยตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยผู้รับผลประโยชน์อาจเป็นคนเดียวหรือมีหลายคนก็ได้

เบี้ยประกันภัย (Premium)

เบี้ยประกันภัย คือ จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันต้องชำระให้กับบริษัทประกัน เพื่อเป็นการลงทุนในการคุ้มครองตนเองหรือทรัพย์สินตามที่ระบุในสัญญาประกัน โดยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามเงื่อนไขในสัญญาประกัน

ระยะเวลาเอาประกันภัย (Period of Insurance)

ระยะเวลาเอาประกันภัย คือ ช่วงเวลาหรือระยะเวลาที่ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันมีผลบังคับใช้

การปกปิดข้อความจริง (Concealment)

การปกปิดข้อความจริง คือ การปิดบังข้อมูลกับบริษัทประกัน จึงทำให้ไม่รู้ถึงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ โดยอาจจะมีผลในการขอประกันหรือทำสัญญาประกัน ซึ่งนำไปสู่การยกเลิกแผนประกันหรือไม่จ่ายสิทธิประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ครอบคลุมภายในกรมธรรม์

เมื่อได้ทราบถึงคำศัพท์ประกันชีวิตกันแล้ว อย่าลืมที่จะมองหาประกันชีวิตสักแผนเพื่อความมั่นคงในชีวิต อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยรองรับความเสี่ยงในการใช้ชีวิตและเพิ่มความอุ่นใจให้กับทั้งตนเองและคนข้างหลัง สำหรับใครที่สนใจทำประกันชีวิต ขอแนะนำ ดีชัวรันส์ แพลทฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวม คัดสรรประกันจากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ มาไว้ให้ในที่เดียว ให้ทุกคนสามารถเปรียบเทียบความคุ้มครองได้ตรงกับความต้องการ และเบี้ยประกันที่เหมาะสมกับตัวคุณเองได้ ครบ จบ ในที่เดียว!

ประกันมะเร็งสำคัญอย่างไร และควรทำตอนไหน?

จากสถิติการเสียชีวิตของคนทั่วโลก พบว่า มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 1 เป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยเองก็เช่นกัน โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย ...

เคล็ดลับเลือกประกันสุขภาพยังไงให้คุ้ม และเหมาะกับตัวเองที่สุด

ทุกวันนี้บริษัทประกันภัยหลากหลายเจ้าออกแผนประกันมาหลากหลายแผน แน่นอนว่ามีข้อมูลที่หลากหลายมากในการค้นหา แต่ละแผนก็มีจุดเด่นหรือจุดแข็งแตกต่างกันออกไป...

ประกันอุบัติเหตุคืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง

ทุกวันนี้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้คนมีความเร่งรีบมากขึ้น และความเสี่ยงในการใช้ชีวิตก็เพิ่มตามขึ้นไปด้วยเช่นกัน จึงทำให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ ว่ามีข่าวอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวัน...

ติดต่อเรา